Skip to main content
Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht - Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht - Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestatse gemeente 'De Stroom'

Protestatse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht  - Gouderak

Home  › ... ANBI › ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

  1. Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente Moordrecht/Gouderak

Telefoonnummer (facultatief):

0182-379390

RSIN/Fiscaal nummer:

   824135349

Website adres:

www.pgdestroom.nl  

E-mail:

scriba@pgdestroom.nl

   

Postcode:

2841 EA

Plaats:

Moordrecht

 

 

De Protestantse gemeente te Moordrecht/Gouderak is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2022-2026 van de diaconie van onze gemeente vindt u hier.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek - maar niet uitsluitend - verantwoordelijk is voor het diaconale werk

De diaconie kent twee centrale doelstellingen:

Het betonen van Barmhartigheid (helpen waar geen helper is) en

Het betonen van Gerechtigheid (Geef ze vis, maar ook een hengel en visrechten)

Barmhartigheid?? Het is beter om de mensen te leren vissen dan ze een vis te geven. Want het geven van een vis betekent eten voor een dag (barmhartigheid).

Gerechtigheid?? Onze naaste die moeite heeft om, letterlijk soms, in leven te blijven te leren vissen, betekent eten voor de rest van hun leven (gerechtigheid).

Vaak kunnen deze twee niet zonder elkaar, want leren vissen kost tijd en gedurende die tijd moet je wel proberen de mensen in leven te houden. De diaconie is van mening dat we met de hele gemeente aan deze doelstellingen moeten werken.

We behoren een diaconale gemeente te zijn. De gemeente is geroepen om te delen wat haar aan gaven geschonken is. Zij is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid aan elkaar en aan de wereld.

De diaconie zal bij al haar activiteiten moeten bezien hoe zij de gemeente er actief bij kan betrekken.

We willen als diaconie op diverse manieren proberen handen en voeten te geven aan onze doelstellingen. Het betrekken van de gemeente maar ook de jeugd zien we als een uitdaging.

Projecten, ook en vooral die projecten vanuit onze gemeente die onze steun verdienen, willen we nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Zo zijn er steuncollectes o.a. bestemd voor De Pauluskerk in Rotterdam, Stichting Proplan, de Voedselbank, het inloophuis Domino, of bijvoorbeeld gemeenteleden die meedoen met Alpe D’HuZes, etc. Daarnaast is er een driejaarlijkse diaconale jeugd-werkvakantie, die de bijzondere aandacht en steun verdient vanuit de diaconie. 

We sluiten als diaconie niet de ogen voor de zaken die ons raken doordat de maatschappij verandert. Door allerlei overheidsmaatregelen zullen we ook als kerk meer en meer een beroep op elkaar moeten doen in de toekomst. Aan o.a. de diaconie de taak ofwel de opdracht dit in kaart te brengen en met andere organisaties een vangnet proberen te vormen voor de om hulp-vragende medemens.

De diaconie van De Stroom kent de gewoonte om in de weken voor Pasen en Kerst waardebonnen van de plaatselijke supermarkt uit te reiken aan diegenen die dit goed kunnen gebruiken omdat zij bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Bij het omzien naar elkaar past ook onze bijzondere aandacht voor de senioren, die een steeds groter wordende groep van onze gemeente vormt.

We willen als diaconie bewust omzien naar deze soms kwetsbare groep, waar we bij willen aangeven dat we verder kijken dan de kerkelijke gemeentegrenzen. Eén keer per maand wordt er een Seniorenontmoeting georganiseerd, op een woensdagmiddag. Het gevarieerde programma is bedoeld voor ontmoeting, en waar we, binnen onze identiteit, activiteiten  aanbieden zoals een dagje uit, een paas- en kerstviering, een gezamenlijke maaltijd, maar ook een Sinterklaasviering hoort op dit programma.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Prot.Gem. Moordrecht-Gouderak te Moordrecht  
College van Diakenen        
jaarrekening 2022 begroting rekening  rekening 
  2023 2022 2021
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 175 261 209
Bijdragen gemeenteleden 27.350 35.946 20.971
Incidentele Baten 0 1.000 0
Totaal baten 27.525 37.207 31.180
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd) 24.925 34.833 27.879
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.100 2.059 2.041
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  0 1.000 1.500
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen 0 -1.500 -1.100
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 500 621 623
Totaal lasten 27.525 37.013 30.843
       
Resultaat  baten - lasten  0 194 337
       

 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.